Ledenvergadering

Aan:            De leden-verenigingen van Dorpshuis “ ’t Onderschoer” te Barchem.

 

Barchem, mei 2018.

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op maandag 11 juni 2018 om 20:00 uur in “ ’t Onderschoer”.

 

A G E N D A

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering d.d. 12 juni 2017
 3. Jaarverslag 2017-2018
 4. Jaarrekening 2017
 5. Verslag kascommissie, Aart Veenbrink en Erna Griemelink
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie i.p.v. Aart Veenbrink
 7. Presentatie over de vorderingen in het accommodatieplan “Prachtig Barchem” (financiering, kostenbesparing, personeel, activiteiten, dorpsplan, huisvesting)
 8. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Wim Ruiterkamp

Het bestuur stelt voor Henk Steven Beernink te benoemen als voorzitter en heeft als kandidaat-bestuurslid gevonden Ingrid Aalderink.

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij het bestuur tot voor aanvang van de vergadering, voorzien van tenminste 10 handtekeningen.

 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
E.G. Stegink, secretaris
Dollehoedsdijk 5a
7244 RM BARCHEM
telefoon: 0573-402717.
E-mail: e.g.stegink@xs4all.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------